Cấu trúc chi phí vonfram

hình ảnh vonfram

Cấu trúc chi phí vonfram là thành phần chi phí, nghĩa là chi phí nhân lực, nguyên liệu, đất đai, máy móc thiết bị, thông tin, đường giao thông, công nghệ, năng lượng, vốn, quan hệ kinh doanh, chất lượng quản lý, v.v ... Định nghĩa của nó là tỷ lệ của từng chi phí thành phần trong tổng chi phí.

Cấu trúc chi phí có thể phản ánh các đặc điểm của chi phí sản xuất. Chẳng hạn như nguyên liệu vonfram, bột vonfram, chi phí của nó chủ yếu bị ảnh hưởng bởi giá của vonfram tập trung. Nhưng đối với phần tùy chỉnh, chi phí cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều bởi chi phí xử lý.

Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến chi phí vonfram là chi phí môi trường, chi phí lao động, chi phí năng lượng, v.v.

Chinatungsten Thông tin liên lạc:
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797