Vonfram từ chuyên nghiệp Giải thích

Vonfram từ chuyên nghiệp giải thích các từ được sử dụng cho sản phẩm liên quan đến vonfram, sản xuất, nguyên liệu, vv

Bột
Thường đề cập đến kích thước của các hạt rời rạc dưới 1mm

Hạt
Một thực thể duy nhất không dễ dàng phân chia bằng các phương pháp tách thông thường để tạo thành bột

Kết tụ
Bằng một số hạt liên kết với nhau để tạo thành polymer

Bùn
Một chất phân tán nhớt, có thể đúc được trong một chất lỏng

Khối bột
Một khối vật liệu chưa được hình thành và liên kết với nhau

Vật liệu thô
Một loại bột dẻo được sử dụng làm vật liệu ép phun hoặc ép bột

Nhiều lời chuyên nghiệp hơn với lời giải thích, vui lòng truy cập Vonfram từ chuyên nghiệp.

Chinatungsten Thông tin liên lạc
Email:sales@chinatungsten.com
ĐT.: +86 592 5129696/5129595/5127878
Số fax:+86 592 5129797